ေဘာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ နစ္ပတ္လည္ ေန့

lenin5

(llmyanmar.org)

နို္ဝင္ ဘာ၇ ရက္ .၂၀၁၀ ဟာ ရုရွားေဘာ္ရွီဗစ္ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ၉၃ နစ္ ေျမာက္ နစ္ပတ္လည္ျဖစ္ပါတယ္ ဒီ ေန့မွာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔ ပထမ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေအာင္ ျမင္ မွု ကို ႀကီးက်ယ္ ေကာင္းမြန္ ေသာ အရာ အျဖစ္ ေအာင္ ပြဲ ခံပါတယ္ ၁၉၁၇အလ်င္ အဲ ဒီမွာတျခားေတာ္လွန္ ေရးေတြ ရွိပါေသးတယ္ ဒါေပမယ့္သူတိို ့ေတြဟာ ေတာင့္ တင္းခိုင္ မာတဲ႔ စြမ္းအင္ အျဖစ္ ေပၚထြက္ လာ ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ နိငိ ပါဘူး သူတို့ေတြဟာ တန္ျပန္ ေတာ္လွန္ ျခင္းေႀကာင့္ ရွံဳးနိမ့္ခဲ႔ႀကပါတယ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဘာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ ေရးဟာ
ရွံဳးနိမ့္ျခင္းမျဖစ္ ခင္ သံုးဆယ္စု ေက်ာ္သာသာခံနိင္ ခဲ႔ပါတယ္ ေဘာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ပစၥည္းမဲံ့လူတန္းစားရဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ အ ေကာင္းမြန္ဆံုးအထြတ္အထိပ္ ျဖစ္ ေသာပထမဆံုးလွုိင္းလံုးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္
ကဲ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံရဲ႔ ထူးခ်ြန္မွု ေတာ္လွန္ ေရးအခ်က္ အလက္ ေတြကို ေလ့လာႀကည့္ ရ ေအာင္

(၁)ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားအ ေျခ အ ေန
လီနင္ ေျပာခဲ႔သလို ဘဲ အ ေျခ အ ေနစြမ္းအင္ မရွိရပါဘူး အားလံုးဟာအထင္္ ျမင္ မွားေတြျဖစ္ပါတယ္ ပထမအခ်ိန္ထဲက
သမိုင္းထဲက က်ြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ အ ေျခ အ ေနက္ိုစြမ္းအင္ ကို ကိုင္ ထားျပီး အင္ အားႀကီးမားဖို ့ စြမ္းေဆာင္ နိင္ ပါတယ္
တန္ျပန္သက္ေရာက္မွုု ေတြရ႔ဲသက္ ေရာက္မွုတစ္ခုအျဖစ္ လူထုကိုဖိနိပ္ဖိို ့ရန္
ထက္အစုိးရဟာ ေတာ္လွန္ေရးကို ျပန္လည္အသက္ သြင္းျပီး တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးကို ေထာက္ပံ႔ေပးဖို ့ရန္ အသံုးျပဳပါတယ္ အစိုးရ ရဲ႔ စြမ္းအင္္ နဲံ႔
က်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာအဖြဲ႔အစညး္ရဲ႔အားလံုးကိုျပန္လည္ ျပဳလုပ္ဖုိ ႔ရန္ အစ စဖို ့ျပဳလုပ္နိင္ ခဲ့ပါျပီ
(၂) ပထမ ေအာင္ ျမင္ ေသာအစီအစဥ္က
စီးပြားေရးျဖစ္ပါတယ္
ဆို ဗီယက္ယူနီယံဟာျပည္သူလူထုကိုကယ္တင္ ဖို ့ရန္ စီးပြားေရးတစ္ခုကုို ဖြဲ႔စည္းဖို့
ဖန္ တီးထားတဲ႔ဲ႔ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔
ပထမဦးဆံုးႀကံစည္အားထုတ္ မွုလည္းျဖစ္ပါတယ္ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားနဲံ
ဖိနိပ္ခံ ရမွု မွလြတ္ေျမာက္ခဲ႔တဲ႔ ထုတ္လုပ္မွု ရဲ႔
မင္းမဲ႔စရုိက္ဟာ အရင္းရွင္ စနစ္လို ့ေခၚပါတယ္
(၃)ႀကီးမားေကာင္းမြန္ ေသာခံု
ပစၥည္းမဲ႔ လူတန္းစားရဲ႔ ဦးေဆာင္ မွု ေအာက္ မွာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္တဲ႔
ေရ ေနာက္ ဘဝက ေနနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီ နိင္ ငံေတြကို စိန္ ေခၚနိင္ တဲ႔ ေခတ္သစ္ superpower အျဖစ္ ကမာ႓့စင္ ျမင္ ့ ထက္သို ့ေရာက္ ရွိလာခဲ႔ပါတယ္ ဆီဇာလက္ထက္ မွာ နည္းငယ္တဲ႔ျမိဳ႔ ေတြသာလ်ွင္ စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားထြန္းကားခဲ႔ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တ္ု ့ရဲ႔ အနိင္ ရဲ႔ ဦးေဆာင္ မွု ေအာက္ မွာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လံုးဟာ
ေခတ္မွီ တ္ိုးတက္လာတယ္ အက္တမ္ေလးပင္ သိမ္းပိုက္ စိုးမိုးျခင္း ပင္ ခံရတယ္
ဆိုဗီယက္ ယူနီယံ ကမာ႓ေပၚမွာ ဒုတိယစြမ္းအားအရွိဆံုးနိင္ ငံ ျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္
(၄) ဖက္ဆစ္စနစ္ ရဲ႔ရွံဳးနိမ့္မွု
ဒုတိယကမာ႓စစ္အတြင္းမွာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ လူေတြ ၂၆ သန္းထက္ အ ေသ အ ေက် ပိုမ်ားတဲ႔ဒုကၡကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားရပါတယ္ ဒဏ္ ရာ ရသူမ်ားအား
တျခားနိင္ ငံက ဒဏ္ ရာရ လူေပါင္းထက္ ပင္ ပိုမိုမ်ားျပားေန ပါတယ္ ႀကီးမားေကာင္းမြန္ ေသာ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားစစ္ ပြဲဟာ ဖက္ဆစ္ ဝါဒ ေတြက္ို ဆန့္က်င္ ရာမွ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို
ဆန့္က်င္ တြန္းလွန္ တဲ႔ျပည္သူ့စစ္ ပြဲဟာ
လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးအ ေတြးအ ေခၚကို ဆန့္က်င္ တဲ႔ ဟစ္တလာနဲ႔ သူ့ရဲ႔ အသက္ ေသြးေႀကာ ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီရုန္းကန္တြန္းလွန္ မွုထဲက ေရွ႔တန္းတိုက္ခိုက္သူမ်ားဟာ ဆိုဗီယက္ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ သာ
အဲဒီေန ရာမွာ မရွိခဲ႔ဘူးဆို လ်ႈင္ ဟစ္တလာ ရဲ႔တပ္မ်ားဟာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ သို့ပင္ ခ်ီတက္ နိင္ မွာပါ သူတို့ေတြဟာ ဒုတိယကမာ႓စစ္မွာ နိင္ ခဲ႔ျပီး အ ေရွ႔ ဥ ေရာပ နဲ ႔ အာရွကု္ အ ေမရိကန္ဟာသူ့တုိင္းရင္းသားေတြက္ို ျပဳလုပ္ခဲ႔သလို သူတ္ို ့ေတြဟာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဟစ္တလာဟ လူမ်ိုဳးစု တံုးသတ္ျဖတ္ ေရးနဲ ႔
မူဝါဒ ေရးရာကို အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု
လုပ္ ေဆာင္ ခဲ႔သလို သူ့ရဲ႔နည္းလမ္းအျဖစ္ ယူေဆာင္ ခဲ႔ပါတယ္
ဆိုဗီယက္ယူနီယံ အဲဒါဟာတပ္နီေတာ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔ပါတီဟာ စတာလင္ ရဲ႔ဦးေဆာင္ မွုနင့္အတူ ဟစ္တလာ ရဲ႔ လူမ်ိဳးတံုသတ္ျဖတ္တဲံ့စစ္ပြဲက္ို သူတို့ေတြရဲ႔လမ္းေႀကာင္းမွာ ပိတ္ဆ္ု ့နိင္ ခဲ႔ပါတယ္
(၅)အသစ္ ပစၥည္းမဲ႔ယဥ္ ေက်းမွု
အ ေဟာင္းယဥ္ ေက်းမွူဆိုတာ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးဝါဒီ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီ
လိင္ ခြဲျခားဝါဒီ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစား
ဝါဒ နဲ႔မညီမ်ွမွုတို့ကို အားေပးခဲ႔ပါတယ္
သမိုင္းထဲမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အတြက္
ဖိနိပ္ခ်ဳပိခ်ယ္မွု န႔ဲ႔လွုပ္ ရွားရုနး္ကန္းမွုတိို ဟာ
မီဒီယာ အနူပညာရွင္ မ်ားရဲ႔လက္ ေအာက္ မွာ ရွိပါတယ္ အသစ္ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားယဥ္ ေက်းမွုက
ျငိမ္းခ်မ္း ေရးရဲ႔ တန္ဖိုးမ်ားညီမ်ွမွုနဲ႔ တစ္ဖက္သတ္ အားေပးျခင္းတ္ု့ကို ပုိ အားေပးျပီး
ေမြးဖြားလာခဲ႔ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိိ့ ရဲ႔အနုပညာနဲ႔ သီခ်င္းဟာ ကမာ႓ႀကီးကို
ေက်ာိျဖတ္ျပီး ႀကားခဲ႔ျမင္ ခဲ႔ ရျပီ
(၆) သစ္ဆန္းတီထြင္ ထားတဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာ
ေဘာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ ေရးဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ႔ နားလည္ထားတဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးသိပံၸပညာကို
အသစ္ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ထားပါတယ္ ေဘာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔အျပင္ ဘက္ မွာ
လီနင္ ဟာ အ ေျခ အ ေနနဲ႔သူ့ရဲ႔သီအ္ု ရီက္ုိ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ခဲ႔ပါတယ္ နိင္ ငံ ေတြရဲ႔တစ္ဖက္သတ္အားေပးမွု တပ္ဦးပါတီ နစ္ဦးနစ္ဖက္ စြမ္းအင္ ကိုျဖစ္ပါတယ္ လီနင္ ရဲ႔ထုတ္လုပ္မွုဟာ မက္စ္ ရဲ႔ ေသာ့ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အခု ေခတ္ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးလာသူ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒပါ
ကမာ႓့ကုန္းတြင္းပိုင္းရဲ႔ ေျခာက္ ပံုတစ္ပံုရွိတဲံ႔ နိင္ ငံတစ္နိင္ ငံဟာ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔ပါျပီ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ႔သိပံၸပညာနဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးက္ု ကမာ႓ႀကီးတစ္ဝိုက္ က်ယ္ျပန့္ ေစရန္
အ ေျခ ခံနယ္ေျမ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္ အဲဒါဟာ ေဘာ္ရွီဗစ္ အ ေတြ႔အႀကံဳကိုျဖတ္ျပီးမက္စ္ဝါဒီဟာ
မက္စ္လီနင္ ဝါဒီေတြျဖစ္ခဲ႔ႀကပါတယ္
ေတာ္လွန္ ေရးသိပံၸပညာဟာ အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ထားပါတယ္
ဆ္ုဗီယက္ ယူနီယံမွာ ရွိတဲ့က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ေတာ္လွန္ ေရးဟာ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ ေရးေႀကာင့္ ရွံဳးနိမ့္ေစခဲ႔ပါတယ္ အရင္းရွင္ ဝါဒိအပိုင္းဟာ ထြက္ ေပၚခဲ႔ျပီး ေနာက္က်ြန္ေတာ္တုိ့ရဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔ထူးခ်ြန္မွုမ်ားကို
ေနာက္ ျပန္လွည့္ခဲ႔ပါတဟ္ သူတုိ့ဟာဒုတိယကမာ႓စစ္အျပီးမွာ သူတို့ရဲ့ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ ေရးဟာ အခိုင္ အမာ အင္ အားဘဝသို ့ေရာက္ ရွိခဲ႔ပါတယ္
အားလံုးဆံုးရွံဳးသြားတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ေကာင္းမြန္တဲ့ ေတာ္လွန္ ေရးလွုိင္းဟာ
အခ်ိန္တစ္စကၠန့္မွာ တက္ႀကြမွုျဖစ္ေစခဲ႔ပါတယ္ ေမာ့္ရဲ႔ေခါင္းေဆာင္ မွု ေအာက္မွာ တရုတ္ေတာ္လွန္ ေရးဟာ အ ေတာ္ပင္ ေကာင္းမြန္ ဆန္းသစ္ခဲ႔ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာအတိတ္မွ သင္ ယူရမယ္
တိုးတက္ ရမယ္ ျပီးေတာ့ေနာက္တစ္ခ်က္ ဒီထက္ ေကာင္း ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ နိင္ ရမယ္ အဲဒါဟာခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ ေတြ ရွိနိင္ ပါတယ္ ဆုိဗီယက္ အ ေတြ႔ အႀကံဳဟာ က်ြန္ေတာ္တု့ိကုိ အခု ေခတ္မွာျပန္လည္ သင္ ႀကားေနပါတယ္
ဒီေန့ ေတြမွာ ကမာ႓့လူသားေတြဟာ စာရိတၲပ်က္ျပားခဲ႔ျပီ သူတို့ေတြဟာနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒိ အရင္းရွင္ ေတြရဲ႔ ရုးသြပ္မွု ရဲ႔ေအာက္ မွာနည္းလမ္းတစ္ခုမွမ ျမင္ နိင္ ပါဘူးဆင္းရဲမြဲေတျခင္း အစာ ေရစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း စစ္ပြဲ မညီမ်ွမွု
မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ အမ်ိဳးသားစိတ္ ရွိမွု မ်ိဳးခ်စ္ စိ္တ္ စီးပြားေရးကပ္ ေဘးတုိ့ျဖစ္ပါတယ္ တတိယကမာ႓ ရဲ႔ဆိုင္ ရာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွု အဓိကအခ်က္ အခ်ာက ပထမကမာ႓က ႀကီးထြားဝျဖိဳးလာတာနဲ႔ဆုိင္ ပါတယ္ အနည္းစုဟာ အမ်ားစု ရဲ႔ ေသြးေခ်ြးေတြနံဲ႔ ရွင္ သန္ ေနပါတယ္ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီ ေသဆံုးသြားျပီ မျဖစ္န္ိင္ ေတာ့ဘူးလု ့ ိ ဆိုပါတယ္ မျဖစ္နိင္ ေတာ့ဘူးလို့ဆိုခဲ႔ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာသမိုင္းကုိ ေထာက္ ျပျပီးအ ေျဖ ေပးပါတယ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံဟာ ေတာက္ ပ ေနတဲ႔အလင္းေရာင္ ျဖစ္ျပီး အဲဒါရဲ႔ခ်ိဳးယြင္းခ်က္ဟာအထင္ အျမင္ ေစာင္းေနပါျပီ အဲဒါဟာ ဘယ္ေနရာမွာမဆို ရွိတဲ႔လူသားေတြ ရဲ႔ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္ အဲဒါရဲ႔တည္ ရွိမွုဟာ တျခားကမာ႓ဟာ ျဖစ္နိင္ တယ္ဆိုတာကုိ
ေဖာ္ျပပါတယ္ အဲဒါဟာလူေတြအတြက္ သူတုိ့ဘဝ ေတြက္ုို ထိိနး္ခ်ဳပ္နိင္ ဖို့ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ ရုန္းကန္လွုပ္ ရွားျခင္းနဲ႔ ဖိနိပိမွုဟာ
ေနထိုင္ ဖိူ့ ရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမဟုတ္ပါဘူး
ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ အဲဒီလို ေတာ္လွန္ ေရးရဲ႔ ေရွ႔ဆံုးမွာ အျမဲရပ္တည္ ေနျပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ႔ လမ္းကို ဖန္တီးဖို ့ရန္ အသင့္ ရွိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ဒီ ရုးသြပ္မွု ေတာထဲက လြတ္ေျမာက္ဖုိ့အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးလာသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္

Advertisements