ဂိတ္မ်ားမွအမ်ိဳးသမီး စတာလင္ ရဲ႔ ရုရွားမွလိင္ နဲံ ႔စက္မွုလုပ္ငန္း Cambridge တကၠသိုလ္မွ ပံုနိပ္ျခင္း USA 2002

womenatgates

(llmyanmar.org)

Prairie Fire ရဲ့ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

စတာလင္ နယ္ ေျမ အတြင္းမွ
ေရြွေရာင္ လူဟာ ဆိုဗီယက္ လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမွ ရွဳပ္ေထြးေသာဝိ ေရာဓိမ်ားကို ေဖာ္ျပပါတယ္ အထူးသျဖင့္
မိန္းမမ်ားသို ့ေစ့ေစ့စပ္စပ္ႀကည့္ရွဳ တာပါ
သူမဟာ သူတို့ ေတြႀကားထဲက အခက္အခဲ သ ေဘာထားကြဲလြဲမွုေတြကိုေဖာ္ထုတ္ျပီး
သူတို့ေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာယူနစ္ ေတြ ေပၚက ပါတီ ရဲ ႔အခ်က္အခ်ာ ေတြကိုလိုခ်င္ ခဲ႔ျပီး ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမ ေတြ အတြက္ ဘဝပံုစ အ ေႀကာင္းအရာ ျပီးေတာ့ အဲဒီလူေတြဟာ
ေနာက္ ဖက္မီးဖို ေတြမွာကြန္ပ်ဴတာယူနစ္ ေတြ ပံုစံေတြကိုထားရွိဖို ့ရန္ အလို ရွိခဲဲ့ပါတယ္
ျပီးေတာ့စီးပြားေရး ေပၚမွာ အထူးသီးသန့္
အားထည့္ထားပါတယ္ တျဖည္းျဖည္း
စတာလင္ ံဟာ ျပသာနာမ်ားနဲ႔ အတူတကြထုတ္လုပ္မွုျပသာနာေတြျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာယူနစ္ ေတြကိုေျဖ ရွင္းခဲဲပါတယ္
ပထမငါးနစ္စီမံကိန္းရဲ႔ ေရြးခ်ယ္မွု အစီအစဥ္ဟာ အဲဒီအ ေျပာင္းအလဲေတြရဲံ ႔ကြန္ပ်ဴတာယူနစ္ ေတြအ ေပၚကို အားစိုက္ဖို ့ရန္ အလို ရွိခဲ႕ပါတယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူ အခြင့္ အ ေရး ရ ရွိ ေရး တက္ႀကြလွုပ္ ရွားသူမ်ားဟာ အစီအစဥ္ စီစဥ္သူမ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္ျပီး
စာေရးဆရာမ်ားနဲ႔ ဗိသုကာပညာရွင္ မ်ားဟာ
ကမာ႓ႀကီးွု စိတ္ျဖန့္ႀကက္မွုဟာ
ဆို ရွယ္လစ္ စက္မွုလုပ္ငန္းအရ ေျပာင္းလဲခဲ႔ ပါတယ္ တက္ႀကြလွုပ္ ရွားသူေတြဟာ
တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ အမ်ားစု ညစာစားခန္း
ေတြ ေန့ပိုင္း ဂရုစိုက္မွုေတြ အဝတ္ေလ်ွာ္မ်ား ေတြ ရဲ႔ဖြဲံစည္းမွု ေန ရာေတြ မွာ အိမ္မွုကိစၥေတြရဲံ့လုိအပ္မွဳေတြကိုသာ ေျပာခဲ့ပါတယိ ေယာက်ာ္းမ်ားနဲ႔တန္းတူအခြင့္ အ ေရး ရ ရွိဖို့လိုလားသူတက္ႀကြလွုပ္ ရွားသူေတြဟာ
ကြန္ပ်ဴတာမွတ္ဉာဏ္ယူနစ္ ေတြကို ပါတီရဲ႔ ေရွ့ပိုင္းလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားမွာထားရွိပါတယ္
ျပင္းထန္စြာ အဲဒါဟာ စတာလင္ ရ ပထမ ငါးနစ္စီမံကိန္းေတြကိုျပျပီး မိန္းမမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ ရဲ႔ ဂိတ္ေတြကို ဖြင့္ေပးခဲ႕ပါတယ္
သီးျခားစိတ္ဝင္ စားစရာရုန္းကန္လွုပ္ ရွားမွုတစ္ခု က ေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ တျခားအမ်ိဳးသမီးတန္းတူရည္တူ ရ ရွိ ေရး
လွုပ္ ရွားမွု ေတြႀကားရုနး္ကန္ လွုပ္ ရွားမွုျဖစ္ပါတယ္ အဖြဲ႔အစည္းအလုပ္သမားမ်ားဟာသူတို့ ေတြရဲ႔အဆင့္ အတန္းကိုသန့္စင္ တဲ႔ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းဖို့ရန္လိုလားျပီးတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ ေသာ အဖြဲံအစည္းမ်ားရုရွားလူမ်ိဳးမဟုတ္သူမ်ား
ေက်းလက္ေတာရြာမွလူမ်ားစတဲ႔ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံ ရတဲ႔လူမ်ားျဖစ္ပါတယ္္ အဲဒါဟာစြမ္းအင္ ကိုထိန္ခ်န္ထားတဲ႔ ေန ရာမွာတိုင္းရင္းသားရုရွားလူမ်ိဳးေတြရဲ႔လက္ထဲမွာက်န္ ရွိျပီးမိ္န္းမမ်ား ရုရွားလူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာသူမ်ားဟာ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံရပါတယ္လူ့အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ ရဲံ အာဏာျဖစ္ခဲံစဥ္ကတည္းက သန့္စင္ စစ္မွန္ေသာ
ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားဟာ အခ်ိဳးအစားမက်တံံဲစြမ္းအင္ ကို ႐ ရွိသင့္ခဲဲ့ပါတယ္ အခု ေသခ်ာတဲ႔ အခြင့္ အ ေရးန့ဲကိုယ္စားျပဳျခင္းမွ လူအမ်ားစု မပါဝင္ ရုံသာမက အဲဒါဟာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးႀကီးထြားမွုကိုလည္း ေနာင့္ ေနး ေအာင္ လုပ္ပါတယ္ စီးပြားေရးဟာ ကိုရုိးကားယားနိင္ ေသာ ျပသာနာမ်ားကို ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳ့ေတြ႔ ေနျပီး ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဖြဲ့အစည္းေတြဟာ အဲဒါကို ခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္ ေနျပီး မိန္းမမ်ားနဲ႔တျခားလူမ်ားအလုပ္ ႐ ရွိဖုိ့ အတြက္္ သန့္စင္ ေသာ ပစၥည္းမဲံလူ့တန္းစားအတြက္သာ သီးသန့္ထားခဲ႔ပါတယ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ
အမ်ားစုက အနီေရာင္ ႀကိဳးျပားကိုျဖတိျပီး
ဗ်ဴရုိကရက္ အဓိပၸာယ္ ေပၚပါတယ္ တျဖည္းျဖည္းေျမ ေအာက္စီးပြားေရးဟာ
ေပၚထြက္နိင္ ခဲ႕ပါတယ္ အဲဒါဟာ မိန္းမမ်ား
ေက်းလက္ ေတာရြာမွလူမ်ား အမည္စာရင္းမသြင္း ရ ေသာလူမ်ားျဖင့္ စက္မွုလုပ္ငန္းေပၚ ေပါက္ျခင္းျဖင့္ မန္ ေန ဂ်ာေတြဟာ ပိုမိုမ်ားျပားလာ ေသာလုပ္အားခ လစာ ေတြျဖင့္ လိုက္ဖက္နိင္ ပါတယ္ ပါတီဟာ ဘာမွမျမင္ တဲဲ့မ်က္လံုးအျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ႔ပါတယ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ကနးမ်ိဳးခ်စ္ ဝါဒတို့ ေႀကာင့္္ ဘက္ပဲ႕ေန ေသာျပသာနာေတြဟာ
ေပၚလာပါတယ ္ဥပမာ အ ေနနံဲ႔ သူတို့ေတြဟာ ဘက္ပဲ႔ေန ေသာ အ ေျခ အ ေန ရဲ႔ လုပိအားခ အတြက္ တာင္းမွုတာဝန္ယူမွု ရဲ႔ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ျပီးတစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲအလုပ္လက္မဲ့ျပသာနာျဖစ္လာပါတယ္ အဲဒီေတာ့ တစ္ဖက္မွာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတက္ႀကြလွုပ္ ရွားသူေတြဟာ ပါတီကို အမ်ိဳးသမီးေတြ ရဲ့ျပသာနာေတြကို ေတာင္းဆုိပါတယ္ တျခားတစ္ဖက္မွာလည္း အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ
သူတို ့ေတြ ရဲ႔ အဆင့္ အတန္း သန့္စင္ ေသာပစၥည္းမဲ႕လူတန္းစားကို ကာကြယ္ပါတယ္
ဆိုွဗီယက္ျပည္ေထာင္ စုမွာ အဆငိ့ ၁ အရ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားရဲ႔ အယူအဆကို
စတာလင္ ဟာက်ယ္ ေအာင္ ခ်ဲ႔ခဲ႔ပါတယ္
စီးပြားေရးျပသာနာေတြျဖစိတဲ႔လုပ္အားခ ေလ်ွာ့ခ်မွု နဲ႕ အလုပ္အကိုင္ မရွိမွုကို ေျဖရွင္းပါတယ္ အဲဒါဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွု နဲ႔ ေမွာင္ ခို ေစ်းကြက္ ေတြကို ေပၚထြက္ ေစကာ ဖယ္ထုတ္ခဲ႔ပါတယ
ျပီးေတာ့ မိန္းမမ်ား ရုရွားလူမ်ိဳးမဟုတိသူမ်ား
ဖယ္ ရွားခံ ရသူမ်ား နဲကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ နဲ႔စြမ္းအင္ အခြင့္ အ ေရးေပးပါတယ္
မႀကာခဏ လုပ္ငန္းစဥ္ စာရင္းမ်ားဟာ
လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို ျပဳလုပ္ျပီး အဲဒါေတြကို စတာလင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မွုကို
မွုကို ဖိနိပ္ခဲ႕ပါတယ္ အဲဒီေတာ့ဒီကိစၥမွာ ဒီမို က ေရစီမ ရွိဘူးဆိုတာကို သူ့ဘာသာသူ
ျဖစ္လာသလိုပါဘဲ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စတာလင္ ဟာ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားအဆငိ့ အတန္းကို အမွန္တကယ္ဖြင့္ ေပးခဲ႔ျပီး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အမ်ားစု လူေတြသို့ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ႕ပါတယ္ အဲဒါဟာအရမ္းကိုဒီမို ကရက္တစ္ဆန္သြားပါျပီ
ဂုိးမမ္းရဲ႔ စာအုပ္ ရဲ႔အဓိကျပသာနာ က ေတာ့
စတာလင္ ရဲ႔ မိန္းမ နဲေယာက်ား္တန္းတူရည္တူ ရ ရွိ ေရးလွုပ္ ရွားတက္ႀကြသူဝါဒီေတြနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာယူနစ္ ေတြအ ေပၚျပည့္စံုစြာ လံုေလာက္စြာ လွုပ္ ရွားမွုမလုပ္ခဲ႔တဲအတြက္
စတာလင္ အ ေပၚအျပစ္ ရွာ မွန္းသိသာပါတယ္ ျပသာနာေတြက္ုျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျဖရွားခဲ႔ပါတယ္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသ မ ေပ်ာက္မပ်က္ ရွိေသးသကဲ့သို ျဖစ္ျပီး စက္မွုလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးျခင္းနဲ႔နိင္ ငံေရးစြမ္းအင္ ကိုက်ယ္ျပန့္ဖို့ အခြင့္ အ ေရးရ ရွိျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒီမွာေျပာဖို့ရန္နစ္ခု ရွိပါတယ္ ပထမအဲဒီမွာစစ္မွန္ ေသာဝိ ေရာဓိမ်ား ေျဖ ရွင္းခဲဲ့ျပီးပါျပီ စတာလင္ ဟာ သူဘာလို ခ်င္ ပါ ေစလုပ္မွာကု္ိမတက္ နိိ္င္ ဘူးသူဟာ စိတ္ကူးယဥ္ စီမံကိန္းမ်ားကုိမ်ကိလွည့္တုတ္ နဲ႔မဖန္တီးပါဘူး လူေတြႀကားထဲက ဝိ ေရာဓိ ေတြဟာဆံုးျဖတ္ဖို ့ရန္လိုအပ္ခဲံ့ပါတယ္ အဲဒါဟာအခ်ိန္ယူျပီးရုန္းကန္လွုပ္ ရွားမွုျပဳလုပ္ ရပါမယ္ ဒုတိယတစ္ခ်က္ အ ေန နဲံစာအုပ္ ေတြဟာလံုေလာက္စြာေဝးဖို ့ရန္ မသြားခဲ႕့ပါဘူး
ထင္ ရပါတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္သင္ ဟာ ညြွန္တန္းကုိႀကည့္လ်ွင္ ဒုတိယကမာ႓စစ္ဆီသို့ ရုိးရွငိးတဲ႔ ကိုကားျခင္းကိုမ ေတြ့ပါဘူးစတာလင္ ဟာ
အဖြဲံအစည္း ရဲ႔စိမ္းကားျခင္းနဲ႔ ထုတ္လုပ္မွုတည္ ေဆာက္ထားမွုကို စြန့္စားထားတာကို မစြနိ့စားနိင္ ပါဘူး သူ ေက်ာ္ႀကားစြာေျပာခဲံ့တဲ႔
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ဆယ္နစ္အတြင္းမွာစကိမွုလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးလာ ေအာင္ လုပ္မယ္ ဒါမွမဟုတ္ ္အျမစ္ျဖဳတ္ ေခ်မွုန္းခဲ႕ပါတယ္ အားလံုးအျပီးမွာ စာအုပ္ဟာ
အရမ္းေကာင္းမြန္ခဲ႔ျပီး စတာလင္ ရင္ ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ ရတဲ အမွန္တကယ္ ရွဳပ္ေထြးျခင္းကို ရ ရွိလာပါတယ္ အဲဒါဟာလုပ္ငနးစု ေတြကို္ ေျဖ ရွင္းတဲ႔ ေန ရာမွာအရမ္းက္ုိ အသံုးဝင္ ပါတယ္ အဲဒါဟာ စတာလင္ လက္ထက္မွာ ဒီမိုက ေရစီဘယ္ေလာက္ ရွိခဲ႕လဲဆိုတာကိုျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပ ေနပါတယ္ စတာလင္ ဟာ အမ်ားစု ရဲံ႔ စြမ္းအင္ ေတြရဲ႔ဂိတ္တံခါးေတြကို ဖြင့္ ေပးခဲ႕ျပီးမိန္းမမ်ားလည္းပါဝင္ ပါတယ္
အဲဒီစာအုပ္ ဟာတျခားစာအုပ္ နဲ႔ကာဗာအျဖစ္လိင္ အ ေႀကာင္းအရာမ်ားကို
ပါ ေကာငိးမြန္စြာ ကန့္လန့္ျဖတ္ထားပါတယ္
ရွာလီ ဖက္စ္ပက္ထရစ္ ရံဲံေန့တိုငိး စတာလင္ ဝါဒီထက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ပါတယ္ စတာလင္ ရံဲံ ေဝဖန္ ေရးစာမ်ားဟာ လက္ထပ္ တဲ႔ဥ ပ ေဒကို ပိုမိုသန္မာ ေစခဲ႔တယ္လို့ တစ္ခါတစ္ ရ့
ေျပာပါတယ္္ အခိုင္ အမာ ေျပာဆိုျခင္း ဟာ
စတာလင္ ဟာ ေရွးရိုးစြဲအရာကို ေျပာင္းလဲခဲံျပီ
းမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီေတြကို ေထာက္ပ့ံခဲံ့ပါတယ္
ဖက္စိပက္ထရစ္ ရဲံအစီ ရင္ ခံစာအရ ျဖစ္ ရပ္မွန္ဟာ ျမက္ အျမစ္ ေတြဟာ မိန္းမမ်ားသို့ ေထာက္ ပ့ံျပီးအဲဒီဥ ပ ေဒ ေတြကို ေထာက္ ပ့ံေပးပါတယ္ အခ်ကိအလက္မ်ားအရ လက္ထပ္မွဳဥ ပ ေဒဟာ အ ေဖ ေသဆံုးမွု ရံ႔ ဆို ဗီယက္ အဆိုကို ကာကြယ္ဖို ့ရန္ပိုမိုသန္မာ ေစခဲ႔ပါတယ စက္မွုလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းဟာ ေယာက်ာ္းေတြကို္ ပိုမ္ု ေကာင္းမြန္ ေသာ
ေရြ႔ေျပာင္းမွုကိုဖန္တီးေပးကာ ဇနီးမ်ားပိုမို ရ ရွိ ေစနိင္ ျပီးသူတို့ ေတြရဲမိသားစု ေဟာင္းက က ေလးေတြကို ေမ့သြားေစခဲံ့ပါတယ
မိန္းမမ်ားဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ္ လက္ထပ္ ဥပ ေဒပိုမို အားေကာင္းလာတာကို ႀကိဳဆိုခဲဲ့ပါတယ ပါတီဟာမိန္းမမ်ားတနးတူ ရည္တူ အခြင့္ အ ေရးႀကိဳးပမ္းသူမ်ား
ရံဲ႔ စဥ္းစားျခငးကို အဲဒီအ ေႀကာင္းအရာ ရဲ႔ ေနာက္မွာထပ္ႀကပ္မကြာ လိုက္ ခဲဲ့ပါတယ္
အဲဒီလိင္ အ ေႀကာင္းအရာေတြကုိနားလည္ဖို ့ရန္ တစ္ ေယာက္ဟာ အ ေနာက္ ေတြးေတာျခင္းကို ေက်ာ္လြန္ျပီးဆိုဗီယက္ ျပည္ ေထာင္ စု မွာအမွန္တကယ္ တည္ ရွိခဲ႔တဲ႔ ရွိခဲ႔တဲ႔ ရွပ္ေထြးေသာ ဝိ ေရာဓိေတြကိုႀကည့္ ခဲဲပါတယ္ အဲဒီစာအုပိ ေတြဟာစတာလင္ ရဲ႔ ေခါင္းစဥ္ ေပၚမွာပညာရည္ အသစ္ထူးခ်ြန္ဆုကို ကိုယ္စားျပဳျပီး
အဲဒါဟာ ဆို ရွယ္လစ္သမိုင္းရဲ႔ဲတက္ႀကြေသာ လူငယ္မ်ား ေႀကာင့္ သင္ ႀကားခဲ႕ သင့္ ပါတယ္

Advertisements