ဘာသာ ေရးအ ေပၚအထင္ အျမင္ တစ္ခ်ိဳ႔

ဘာသာ ေရးအ ေပၚအထင္ အျမင္ တစ္ခ်ိဳ႔india_-_siria_f_0902_-_pope_francis_cardinal_oswald
By comrade Rizal Roja

တတိယကမာ႓တစ္ ဝွမ္းမွာ
ဘာသာေရးေတာ္လွန္ေရးမ်ားနင့္ အစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ားဟာနယ္ခ်ဲ့ဝါဒီမ်ား ေတာ္လွန္ေရးလွုပ္ ရွားမွုမ်ားကိုျခိမ္းေျခာက္ မွုတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာေနပါတယ္တတိယကမာ႓နိင္ ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာဘာသာေရးဂ်ီဟတ္တိုက္ပြဲမ်ားဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ နင့္ လွုပ္ ရွားမွုမ်ားမွာ ဘာသာေရးအႀကမ္းဖက္ အဖြဲ့မ်ားဟာ အ ေမရိကန္နယ္ခ်ဲ့ဝါဒီမ်ား အစၥေရးနင့္ တျခားနယ္္ခ်ဲ႔ဝါဒီနိင္ ငံမ်ားရဲ ့ေငြေရးေႀကးေရးလက္နက္အင္ အားေထာက္ပံ႔မွုမ်ားနင့္ စစ္ေသြးႀကြမ်ားဟာ
နိင္ ငံေရးတက္ႀကြလွုပ္ ရွားသူမ်ားတျခားဘုရားမရွိလူနညး္စုအုပ္စုမ်ားနင့္
အျပစ္မ ရွိျပည္သူမ်ားအ ေပၚဗုိလ္က်သတ္ျဖတ္ကာအင္ အားေတာင့္ တင္းလာပါတယ္ အဲဒါေတြဟာ အမ်ားစုက ေတာ့ အ ေရွ့ေတာင္ အာရွနိင္ ငံမ်ားမွာျဖစ္ေပၚေနပါတယ္ အိိႏိၵယနိင္ ငံမွာဆို ရင္ လည္းနယ္ခ်ဲ့ဝါဒီမ်ားဟာ Hindu ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားကို ေငြေရးေႀကးေရးပြင့္ လင္းစြာမြတ္ဆလင္ မ်ားခရစ္ယာန္ မ်ားနင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကို သတ္ျဖတ္ဖို့ ရန္ ေထာက္ ပံ့ေပးေနပါတယ္ထို့အတူအိမ္နီးခ်င္းနိင္ ငံမ်ား ျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နင့္ ပါကစၥတန္နိင္ ငံမ်ားတြင္ လည္းနယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီမ်ားဟာ ေငြေရးေႀကးေရးနင့္တျခားရုပ္ဝထၲဳပစၥည္းဆိုင္ ရာမ်ားေထာက္ ပံ႔ေပးကာ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္အႀကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား Hindu ဘာသာဝင္ မ်ားဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားနင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ မ်ားကိုသတ္ျဖတ္ဖို့ ရန္ ေစ့ေဆာ္ အားေပးေနပါတယ္ နယ္ခ်ဲ့ဝါဒီေတြ ရဲ့ရည္ ရြယ္ခ်က္ က ေတာ့ စည္းလံုးညီညြတ္မွုကိုဖ်က္ဆီးျပီးေသြးကြဲေစမယ့္ ဗ်ူဴဟာပါရည္ ရြယ္ခ်က္က ေတာ့အတုအ ေယာင္ ရန္သူမ်ားဖန္တီးေပးဖို့ျဖစ္ျပီးအဲဒီနိင္ ငံကလူေတြ ကိုအခ်င္းခ်င္းဆန့္က်င္ေအာင္ ဖန္တီးသူတို့ကိုအားအင္ နည္းပါးေအာင္ လုပ္ကာ သူတို့ ရဲ့စစ္မွန္တဲ့ရန္သူေတြဟာဘယ္သူေတြလဲဆိုတာဖံုးကြယ္ဖို့ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီနည္းလမ္းဟာနည္းလမ္းေဟာင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး နယ္ခ်ဲ့ဝါဒီမ်ားဟာ ရာစုနစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုလိုနီနိင္ ငံမ်ားနင့္ လက္ ေအာက္ခံနိင္ ငံမ်ားမွလူမ်ားကိ ထိနည္းနဲ႕ ု ဂုတ္ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္ခဲ့တာပါ အ ေရွ႔ေတာင္ အာရွနိင္ ငံမ်ားတြင္ က်ြန္ျပဳခံစြမ္းအင္ မ်ားဟာ ဘုရားမဲ႔ဝါဒီမ်ားနင့္ မူလ ေနထိုင္ သူ ေတြရဲ့ဘာသာ ေရးကြဲျပားမွုမ်ားကိုခြဲျခားဖို့ ရန္ဂုတ္ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္ျပီး အခ်င္းခ်င္းဘာသာေရးအႀကမ္းဖက္မွုအဓိကရုဏ္းမ်ားကိုယ ေန့တိုင္ ဖန္တီးေနႀကဆဲျဖစ္ပါတယ္ အ ေရွ႔အလယ္ပိုင္းတြင္ လည္း ဆြြန္နီ ရွီယိုက္
ခရစ္ယာန္နင့္ တျခားလူနည္းစုဘာသာဝင္ မ်ားအႀကား ဘာသာေရးမတူညီမွုမ်ားကိုု မူတည္ ၍ နယ္ေျမမ်ားနင့္ ေဒသအ ေျခခံမ်ားအ ေပၚခြဲျခားေနပါတယ္အာဖရိက
အ ေရွ႔ေတာင္ အာရွ အ ေမရိကတိုက္ တို့တြင္ လည္းတူညီတဲ့ဗ်ဴဟာမ်ားကိုဘဲအသံုးခ်ေနခဲ႔ပါတယ္
ကမာၻလုံးဆိုင္ရာအဆင့္တစ္ revisionist ႏွင့္ေဖာက္ျပန္ “ဟု New-ဘုရားသခင္မဲ့ဝါဒီ” လႈပ္ရွားမႈ၏တိုးတက္မႈအားျဖင့္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ “Ultra-လက္ဝဲ” လိုင္းေပၚမွာဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ဝါဒအတြက္မၾကာေသးမီကျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ၏ရလဒ္သည္အတိုင္း, က်ယ္ျပန့္စြာ ဆန့္က်င္ နယ္ခ်ဲ့လႈပ္ရွားမႈအခ်ိဳ႕ကိုေဒသမ်ားရွိေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဒီဘာသာတရားကိုရႈတ္ခ်ေတာင္းဆို, ႏွင့္ဘာသာေရးရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆန့္က်င္လုံးလုံးၾလားၾလားတိုက္ခိုက္မႈေတြ။ ဘာသာတရားကိုကိုယ္တိုင္က communalist ႏွင့္အၾကမ္းဖက္ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏အေျခခံအေၾကာင္းရင္းျဖစ္တယ္, လူထုဟာသူတို႔ရဲ႕ဘာသာေရးအျမင္မ်ားဘို႔ berated ႏွင့္ေဝဖန္သင့္ေၾကာင္းေၾကာင့္ဒီမ်ဥ္းေျပာဆိုခ်က္ကိုေထာက္ခံတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္အုပ္စုမ်ား ရဲ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္အဲဒါရဲ့အဆိုးဆံုးအရာက ေတာ့ တတိယကမာ႓ကိုဆန့္က်င္ တဲ့သူတို့ေတြ ရဲ့ဖ်က္ဆီးျခင္းစစ္ပြဲေတြနင့္ အႀကမ္းဖက္ လွုပ္ ရွားမွုထဲမွာ မွ နယ္ခ်ဲ့ဝါဒ ရဲ့ သီးျခားျပည္သူ့အင္ အားကိုပါ တရားမ်ွတတယ္လို့ထင္ ရ ေအာင္ လုပ္တာပါ
ျပီးေတာ့ ကမာ႓့ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကို ဆန့္က်င္ ျပီး ကမာ႓့ဓန ရွင္ လူတန္းစား
ကို ေထာက္ ခံအားေပးေအာင္ ဖန္တီးေနပါတယ္
ထိုနည္းအတူ အဲဒီlineဟာ သဘာဝကိုေရာ ေတာ္လွန္ ေရးလွုပ္ ရွားမွုကိုပါ အထိနာေစေအာင္ တိုက္ခိုက္ပါတယ္
အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူအဖြဲ႔အစည္းဟာထိုကဲ့သိုု့ေသာ အႀကမ္းအဖက္အဖြဲ့အစည္းမ်ားကို ဘာသာ ေရးကိုအလြဲသံုးစားလုပ္သူမ်ား ရြြ႔ံရွာဖြယ္သစၥာေဖာက္မ်ားနယ္ခ်ဲ့ဝါဒီ ရဲံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပတာဟာ အ ေရးႀကီးပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ သူတို့ ေတြရဲ႔ယုတ္မာ မွုနင့္ ရွုပ္ေထြးမွုေတြဘရုတ္က်တဲ့လိမ္ညာမွုေတြ
သူတို့ေတြရဲ႔ တတိယကမာ႓ကလူဆင္းရဲေတြအ ေပၚ ႀကီးစိုးလြွမ္းမိုးေနတ ဲ႔ရည္မွန္းခ်က္ကို သိထားဖို့ ရန္ အ ေရးႀကီးပါတယ္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ဆင္ ေျခဉာဏ္ကင္းမဲ့ေသာအမွားမ်ားနင့္
ဘာသာေရးလူအမ်ားစုအ ေပၚတိုက္ခိုက္တာမ်ိဳးေတြမလုပ္ပါဘူး
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာတတိယကမာ႓ကလူမ်ားအ ေပၚ စုစည္းေပးဖို့ ရည္ ရြယ္ပါတယ္ ျပီးေတာ့သူတ္ု့ကိုထို နယ္ခ်ဲ့ဝါဒီေတြရဲ့မဟုတ္လုပ္ႀကံအရာမ်ားကို
ဘယ္လိုအမွန္ကုိျမင္ နိင္ လာေအာင္ ပညာေပးရပါမယက်ြန္ေတာ္တုိ့ဟာ ဘာသာေရးလူမ်ားအ ေပၚသူတို့ေတြရဲံအိမ္နီးခ်င္းနယ္နမိတ္ဟာ
မြတ္ဆလင္ Hindu ခရစ္ယာန္ ဗုဒၶဘာသာ
ေတြဘဲျဖစ္ျပီးသူတို့မွာ တူညီေသာ လွုပ္ ရွားမွုနင့္ တူညီေသာရန္သူ ရွိတယ္ဆိုတာကိုျပသ ရပါမယ္ အထူးသျဖင့္ က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ဘာသာေရးအႀကီးအကဲမ်ား ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ား သာသနာျပဳသူမ်ားနင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားကို အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆီသို့ သိမ္းသြင္းေပး ရမည္ျဖစ္ျပီး ေအာင္ျမင္ မွုဆီသို့ ခ်ီတက္ ရာမွာအလြန္ အ ေရးႀကီးပါတယ္ထိုကဲ့သို့ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးနင့္လူမ်ားဘာသာေရးရဲ့သ ေဘာတရားကိုနားလည္ေသာလူမ်ားဟာ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ့ ျပိဳင္ ဘက္ကင္းမဲ့ေကာင္းမြန္ေသာေတာ္လွန္ ေရးလမ္းေႀကာင္းတြင္ ေကဒါမ်ားေခါင္းေဆာင္ မ်ားအျဖစ္ခ်ိတ္ဆက္ဖို့ ရန္ေမ်ွာ္လင့္ ပါတယ္က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ဘာသာေရးအနစ္သာရက္ိုသိနားလည္ေသာလူမ်ားနင္ နက္နဲစြာနားလည္ေသာလူမ်ား့ ထူးခ်ြန္ထက္ျမက္ေသာလူမ်ားနင့္အလုပ္အတူတူတြဲလုပ္ဖို့ ရန္ သူတို့ေတြအ ေပၚအထင္ မလြဲ ရပါဘူးက်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ညီညြတ္နိင္ တဲ့လူအားလံုးနဲ့ညီညြတ္စည္းလံုးရမွာျဖစ္ျပီး
နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒီမ်ားနင့္ အင္ ပါယာခ်ဲ့ထြင္ လိုမွုကိုလိုလားကာ နယ္ခ်ဲံဝါဒကိုကာကြယ္ျပီးအမွုထမ္းေနသူတ္ုိြရဲ့ အက်င့္ပ်က္ ေခါင္းေဆာင္ နင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနာက္လိုက္မ်ားကို နိမ္နင္းေဖာ္ထုတ္ ဖယ္ ရွားရပါမယ္
က်ြန္ေတာ္တို့ဟာ ညသန္းေခါင္ ယံေက်ာ္မွာ လာဖို့ ရန္တည္ ရွိလာမယ့္ကမာ႓့ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္
ျပည့္စံုတဲ့ အ ေျခအ ေနမ်ားကိုမ ေမ်ွာ္လင့္နိင္ ပါဘူးက်ြန္ေတာ္တိ့ုဟာသူတို့ေတြဟာဘယ္ေလာက္ဘဲမျပည့္စံု ခက္ခဲေနပါေစတည္ ရွိေနသလို အလုပ္လုပ္ဖို့ ရန္ျပင္ ဆင္ ထားရပါမယ္ေတာ္လွန္ေရးသိပံၸပညာ ရဲ့အဆင့္ ျမွင့္ဆံုးျပန္လည္ဆန္းသစ္ထားကာ လက္နက္တပ္ဆင္ ထားတဲ့ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥ္းေပးသူကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ရဲ့ဝါဒ ေရးရာဆိုင္ ရာႏ်ဴကလီးယားဗံုးဟာ ကမာ႓ႀကီးက လူသားမ်ိဳးႏြယ္အမ်ားစု ရဲ့ဘဝကို ႀကီးမားစြာ ေဝဒနာခံစားေစကာ ႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားတဲ့ကမာ႓့ဓန ရွင္ လူတန္းစားေတြကိုေခ်မွုန္းမယ့္ကမာ႓႔အသစ္ ဆိုတဲ႔ေခါင္းစဥ္ အတိုင္းဆကိလက္ခ်ီတက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္

Advertisements