ပထမကမာ႓က အ ေမရိကန္အလုပ္သမားမ်ားဟာ အစားအစာမ်ားကို

(llburmese.wordpress.com) ျဖဳန္းတီး ေနတယ္ တတိယကမာ႓ က ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေန ပါတယ္ ူ ကယ္ ရီမက္စ္္ ဟာ လယ္ေျမသိမ္းခံ ရသူမ်ား တစ္ ေန့လုပ္ မွတစ္ေန့စား အတိုင္းအတာဘဲ ရွိတဲ ႔လူမ်ားကို ပစၥည္းမဲ႔ လူတန္းစားလို့ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္ ိုဘာပဲျဖစ္ျဖစ္အဲဒါဟာ အ ေမရိကန္နဲ႔ ပထမကမာ႓က အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ အပိုင္း ကို ေတာ့ ေဖာ္ျပျခင္းလံုးဝမဟုတ္ပါဘူး ပထမကမာ႓ရဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားဟာ… Continue reading

ေရလြွမ္းမိုးျခင္းနင့္ ေျမျပိဳျခင္းတို ့ေႀကာင့္

(llmyanmar.org) နီီေပါမွာလူအမ်ားအျပားေသတဲံ႔ သ ဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ဟာ သ ဘာဝမက်ပါဘူး ေရလြွမ္းမိုးျခင္းနင့္ ေျမျပိဳျခင္းတို ့ေႀကာင့္ နီေပါနိိင္ ငံနင့္ ေျမာက္ အိႏိၵယတို ့မွာ လူ၂၀၀နီးပါးေသဆံုးခဲ႔ျပီးေျမာက္မ်ားစြာေပ်ာကိဆံုးေနပါတယ္ လို့ အာဏာပိုင္ ေတြက တနၤလာ ေန့ကဆိုခဲ႔ပါတယ္ တစ္ဟုန္ထိုး မိုးရြာသြန္းမွဳ နဲ႔ ေျမျပိဳမွုတို့ ေႀကာင့္ နီေပါနိင္ ငံဟာ လူ၁၀၅ ေယာက္ ေသဆံုး သြားျပီလို့အတည္ျပဳလိုက္ ပါတယ္… Continue reading

အ ေလးနီျပဳလုိုက္ပါတယ္

(llmyanmar.org) စစ္မွန္ေသာ သူမ်ားဆန့္က်င္ သညိ့ု အတုအေယာင္ မက္စ္ဝါဒီမ်ားရဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ျဖန့္ခ်ီျခင္း တစ္ကမာ႓လံုးရဲဆို ရွယ္လစ္ ျဖန့္ခ်ီျခင္းသည္ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝသူမ်ားရဲ ေစာင္းေျမာင္းရိပ္ ေျခ ေျပာျခင္းကို ခံ ရပါတယ္ အဲဒီဝါဒ က ေတာ့ ညီမ်ွ ေရးဝါဒ သို့ မဟုတ္ မည္သို့မွ တရားမ်ွတမွု မရွိတဲ႔ ေန ရာေတြမွာ ဆို ရွယ္လစ္ ဝါဒဟာ မရွိဆင္းရဲသားပစၥည္းမဲ႔ ေတြနဲံ… Continue reading

ဒီဟာ ဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးလာေသာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႔

(llmyanmar.org) ဒီဟာ ဟာ အလင္းေရာင္ ေဆာင္ က်ဥး္ေပးလာေသာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႔ က်ြန္ေတာ္တို့ေျပာေနတဲ႔ အမွန္တရားသ ေဘာတရား ကိုနားမလည္ ေသးတဲ႔လူေတြကို မိတ္ဆက္ ေပးတဲ႔ စု ေဆာင္းမွု ေလးတစ္ခုပါ က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ အျမဲတမ္းနိမ့္ခ်စြာနဲံ့ခင္ မင္ ရင္းနီးစြာနဲံ ဘ္ယ္ေတာ့မွစိတ္ႀကီးမဝင္ ဘဲ ေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္ သူတို့ေတြကိုသူတို့ကိုယ္ပုိင္ ေနရာေတြအျဖစ္ ဝင္ ခြင့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီလူေတြမွာလူေတြကို ဝန္ ေဆာင္ မွုေပးတဲ႔ ဓ ေလ့ေတြရွည္လ်ားစြာရွိပါတယ္… Continue reading